вторник 28, май 2024г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
01.02.2023г. Правилници Правилник за дейността на училището за 2022/2023 учебна година
01.02.2023г. Правилници Правилник за вътрешния трудов ред на училището за 2022/2023 учебна година
01.02.2023г. Планове Годишен план за дейността на училището - 2022-2023
01.02.2023г. Планове Годишен план за действие за БДП - 2022-2023
01.02.2023г. Планове Годишен план за действие в условия на ковид 19 - 2022-2023
01.02.2023г. Планове План за противодействие на училищния тормоз - 2022-2023
01.02.2023г. Планове Алгоритъм за противодействие на тормоза и насилието - 2022-2023
01.02.2023г. Програми Етичен кодекс на училищната общност - 2022-2023
01.02.2023г. Програми Мерки за повишаване качеството на образованието - 2022-2023
01.02.2023г. Програми Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище - 2022-2023
01.02.2023г. Програми Програма за превенция на ранното напускане от училище - 2022-2023
01.02.2023г. Програми Стратегия за превенция за отпадане на ученици - 2022-2023
01.02.2023г. Други Процедура за подаване на жалби в училище - 2022-2023
01.02.2023г. Програми Стратегия за развитие на училището - 2020-2024
01.02.2023г. Програми Програма за приобщаване на ученици от уязвими групи - 2020-2024